اتانول داراي چرخه پاک ميباشد که از محصولات بيولوژيکي ساخته شده و حاصل احتراق آن حرارت و بخار و دي اکسيد کربن ميباشد .

دي اکسيد کربن توسط گياه جذب و سپس از طريق فتوسنتز به رشد گياه کمک مينمايد .

روش نصب شومینه های گازی LCD
آرزوی ما دلگرمی شما